Skip to main content

Hitachi

Hitachi Industrial Technology (Thailand), ltd.


จาระบี (grease) หล่อลื่นมอเตอร์เกียร์

มอเตอร์ เกียร์ ถูกนำมาใช้ได้หลากหลาย เช่น อาหาร การเกษตร การผลิตแป้ง การป้อน รวมถึงเครื่องจักรสายพาน ขอบเขตของการนำไปใช้ของมอเตอร์เกียร์ยังคงแผ่กว้างหลายสาขาและความสำคัญของเขาเพิ่มมากขึ้น ฮิตาชิได้พบกับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นและฮิตาชิทำงานเพื่อการพัฒนามอเตอร์เกียร์ ด้วยขนาดเล็กลง น้ำหนักเบา เงียบ และความสะอาดด้วยเทคโนโลยี และ ชื่อเสียงของฮิตาชิ ที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน