Skip to main content

Hitachi

Hitachi Industrial Technology (Thailand), ltd.

สายด่วนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของฮิตาชิโกลบอล


"หลักเกณฑ์เบื้องต้นและจรรยาบรรณ"

"ความถูกต้องสำคัญมากกว่ากำไรและขาดทุน"

ภายในกลุ่มบริษัท Hitachi เราเข้าใจดีถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรง การรักษาชื่อเสียงและสร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของเรากำหนดให้เราไม่เพียงแต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ยังรวมไปถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการทำงานขั้นสูงสุดด้วย การส่งเสริมวัฒนธรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและการสอดส่องจากพนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัทฮิตาชิ หากกลุ่มบริษัทฮิตาชิดำเนินธุรกิจอย่างผิดกฎหมาย ไม่เป็นธรรม หรือไม่เหมาะสมและไม่ได้แก้ไขให้ทันท่วงทีจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของฮิตาชิ ในฐานะพนักงานของกลุ่มบริษัทฮิตาชิ คุณคือผู้ที่อยู่ในแนวหน้าของการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ และคุณยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าการฝ่าฝืนดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขโดยเร็วและเหมาะสม ดังนั้น หากคุณพบหรือสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนใด ๆ เกิดขึ้นคุณมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางที่เหมาะสม คุณสามารถเลือกแจ้งเหตุกับหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาอื่นในทันที หรือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุดังกล่าว หรือโดยตรงผ่านสายด่วนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของฮิตาชิโกลบอล ที่ให้บริการผ่าน EthicsPoint ระบบแจ้งเหตุแบบครอบคลุมซึ่งจะเก็บการรายงานเป็นความลับ Hitachi ต้องอาศัยความร่วมมือจากคุณในการดำเนินการอย่างรวดเร็วและเหมาะสมกับการกระทำผิด และห้ามไม่ให้มีการตอบโต้ใด ๆ กับบุคคลที่แจ้งข้อมูลการกระทำผิดดังกล่าว

คลิกที่นี่เพื่อแจ้งการกระทำที่ผิดกฎหมาย ไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมใด ๆ