Skip to main content

Hitachi

Hitachi Industrial Technology (Thailand), ltd.

HITT จัดอบรมสัมมนาหัวหน้างานประจำปี 256

16 มิถุนายน 2561 HITT กำหนดให้มีการจัดอบรมสัมมนาหัวหน้างานประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถให้กับหัวหน้างานทุกระดับ นอกจากนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีสำหรับหัวหน้างานทุกท่าน และในปีนี้ทางบริษัทมีกำหนดจัดอบรมสัมมนาในหัวข้อหลักสูตร “การดําเนินกิจกรรม SGA อย่างมีประสิทธิภาพ ” ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก