Skip to main content

Hitachi

Hitachi Industrial Technology (Thailand), ltd.

HITT จัดกิจกรรม สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต

วันที่ 11 เมษายน 2561 - HITT จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เพื่อความเป็น สิริมงคล และเพื่อเป็นอนุรักษ์ประเพณีไท