Skip to main content

Hitachi

Hitachi Industrial Technology (Thailand), ltd.

HITT ได้มอบจักรยานให้กับทางผู้บริหารของทาง อบต.หนองกี่ ซึ่งนำมาเป็นของรางวัลสำหรับกิจกรรมวันเด็กและมอบเงินเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

12 มกราคม 2561 ตัวแทนบริษัท HITT ได้มอบจักรยาน ซึ่งนำมาเป็นของรางวัลสำหรับกิจกรรมวันเด็ก ให้กับทางผู้บริหารของทาง อบต.หนองกี่ และสถานีตำรวจอำเภอกบินทร์บุรี เพื่อใช้แจกเด็กในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 และ ได้มอบเงินและของรางวัลสนับสนุน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ซึ่งประกอบไปด้วย โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก และโรงเรียนรักษาทรัพย์