Skip to main content

Hitachi

Hitachi Industrial Technology (Thailand), ltd.

HITT จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ โดย ท่านเจ้าคุณหลวงพ่อพะยอม กัลยาโณ

20 ธันวาคม 2562 บริษัทได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ปรับชีวิตให้เข้ากับเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน” โดย โดย ท่านเจ้าคุณหลวงพ่อพะยอม กัลยาโณ เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข