Skip to main content

Hitachi

Hitachi Industrial Technology (Thailand), ltd.

คณะผู้บริหาร HITT ร่วมกิจกรรมวันส่งมอบโครงการ CSR-DIW Continuous 201

10 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร HITT พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการ CSR DIW Continuous ร่วมกิจกรรมวันส่งมอบโครงการ CSR-DIW Continuous 2018 และร่วมกิจกรรมวันเด็ก กับโรงเรียนบ้านโคกสั้น ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ CSR ในงานนี้ คณะผู้บริหารได้แจกของขวัญวันเด็กให้กับนักเรียนทุกคน และ มีการปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ