Skip to main content

Hitachi

Hitachi Industrial Technology (Thailand), ltd.

กิจกรรมส่งท้ายปี 2560 วันที่ 25-27 ธันวาคม 2560

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 บริษัท HITT ได้จัดกิจกรรมแจกการบรรยายธรรมหัวข้อ การมีจิตสำนึกรักองค์กร โดย พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กัลฺยาโณ)วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ได้มีการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยโดยการเอกเอกสารให้กับพนักงาน และไหว้ศาลพระพรหมและสิ่งสักสิทธิเพื่อความเป็นศิริมงคลในช่วงเช้า และช่วงเย็นได้มีกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปีวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ จากวัดบ้านโคก รับการถวายภัตตาหาร และส่งพนักงานเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย