Skip to main content

Hitachi

Hitachi Industrial Technology (Thailand), ltd.

HITT จัดอบรมสัมมนาหัวหน้างาน ประจำปี 2560

9 กันยายน 2560 HITT กำหนดให้มีการจัดอบรมสัมมนาหัวหน้างานเป็นประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถให้กับหัวหน้างานทุกระดับ นอกจากนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีสำหรับหัวหน้างานทุกท่าน และในปีนี้ทางบริษัทมีกำหนดจัดอบรมสัมมนาในหัวข้อหลักสูตร “การลดต้นทุน ที่ทุกคนมีส่วนร่วม” ณ ฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ปราจีนบุร