Skip to main content

Hitachi

Hitachi Industrial Technology (Thailand), ltd.

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 MR.NORIAKI CHINO ประธานบริษัท และ MR.AKIO KISHI กรรมการบริษัท ได้ปลูกต้นไม้ที่ระลึกภายในบริเวณพื้นที่ของโรงงาน

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 MR.NORIAKI CHINO ประธานบริษัท และ MR.AKIO KISHI กรรมการบริษัท ได้ปลูกต้นไม้ที่ระลึกภายในบริเวณพื้นที่ของโรงงาน