Skip to main content

Hitachi

Hitachi Industrial Technology (Thailand), ltd.

HITT ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

28 ก.ย. 66 HITT ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยจะมีซ้อมกรณีเกิดเพลิงไหม้ตอนกลางคืนด้วย