Skip to main content

Hitachi

Hitachi Industrial Technology (Thailand), ltd.

HITTสอนวิธีการดับเพลิงเบื้องต้น ณ โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม

10 ส.ค. 66 จัดกิจกรรม CSR สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยมีตัวแทนพนักงานHITTสาธิตวิธีการดับเพลิงเบื้องต้น ณ โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม จังหวัดนครราชสีมา